วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล

ความหมายของการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  (Inference)
                การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  หมายถึง  การอธิบายผลที่ได้จากการสังเกต  โดยใช้ความรู้เดิม  ประสบการณ์เดิม  และเหตุผลหรือเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปด้วย  เป็นการตอบเกินข้อมูลที่สังเกต
                การลงความคิดเห็นของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน  ฉะนั้นในข้อมูลชุดเดียวกัน  การลงความคิดเห็นของคน  2  คน  อาจแตกต่างกัน  
ข้อแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูล

                การสังเกต  เป็นการบอกสมบัติหรือลักษณะของวัตถุ  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  โดยการใช้ประสาทสัมผัส  เช่น  หู  ตา จมูก  ลิ้น  หรือกายสัมผัส  ส่วนการลงความคิดเห็น  เป็นการบรรยายหรืออธิบายผลของการสังเกต  หรือการใช้ประสาทสัมผัสเข้าไปสัมผัสสิ่งของ หรือเหตุการณ์ให้ได้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง  แล้วเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปกับข้อมูลดังกล่าว  ดังตัวอย่าง
ข้อมูลจากการสังเกต
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
1.  มีรถ  2  คัน

2.  รถคันสีแดงลากรถคันสีเขียว

1. รถคันสีแดง ลากรถคันสีเขียว
    เพราะรถคันสีเขียวเสีย
2.  รถคันสีแดงลากรถคันสีเขียว
    เพราะรถคันสีเขียวน้ำมันหมด


 การลงความคิดเห็นที่เชื่อถือได้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไข  4  ประการ  ดังนี้                                                                       
1.  ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องการลงความคิดเห็นก็จะไม่ถูกต้องด้วย
2.  ความกว้างของข้อมูล  คือต้องมีข้อมูล มากเพียงพอและหลายๆด้าน  ฉะนั้นการสังเกตและการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องได้
3. ประสบการณ์เดิม  เพราะการลงความคิดเห็นนั้นส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมที่เราเคยพบเหตุการณ์นั้น ๆ ถ้าประสบการณ์เดิมเราเชื่อถือได้มาก   โอกาสถูกก็มีมากด้วย
4.  ความสามารถในการมองเห็น  เราสามารถใช้หลักฐานให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด  เป็นต้น

ประโยชน์ของการลงความคิดเห็นจากข้อมูล  มีดังนี้                                                 

                1.  ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการสังเกต
                2.  ช่วยแนะสิ่งที่สงสัย

                3.  ช่วยแนะสาเหตุของปรากฏการณ์
                4.  ช่วยแนะสมมติฐาน
                5.  ช่วยแนะแหล่งที่มาของปรากฏการณ์
                6.  ช่วยบอกสาเหตุของปรากฏการณ์ที่แน่นอนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น