วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทักษะการจำแนก

ความหมายของการจำแนก  (Classification)    
                การจำแนก  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดจำพวกวัตการจำแนก  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดจำพวกวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่ต้องการออกเป็นหมวดหมู่  โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ในการจำแนกเป็นพวกๆนั้น  จะต้องมีเกณฑ์ในการจำแนกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภท  พิจารณาจากลักษณะความเหมือนและความแตกต่าง  หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  ถ้าสิ่งที่นำมาจำแนกประเภทมีลักษณะนั้นร่วมกัน ก็จัดอยู่ในหมู่เดียวกัน  และถ้าไม่มีลักษณะดังกล่าว  ก็จำแนกออกเป็นอีกพวกหนึ่ง